1- چه زمانی در روز بهتر است آزمایش انجام شود؟

1- چه زمانی در روز بهتر است آزمایش انجام شود؟


منبع انتشار :

آزمایش هایی که به ناشتایی نیاز دارند بهترین زمان 7 صبح تا 10 صبح می‌باشد و برخی آزمایش ها می‌بایست در ساعات مشخصی از روز انجام شود. برخی از آزمایش ها هم نیاز به زمان خاصی در روز ندارند.

ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *