تست الیگوکلونال باند

تست الیگوکلونال باند


منبع انتشار :

این تست با بررسی و الکتروفورز مایع مغزی نخاعی و همزمان الکتروفورز سرم بیمار و همچنین تعیین IgG Index در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس کاربرد دارد. باندهای الیگوکلونال در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و سایر بیماران التهابی می توانند ایجاد شود. در 90 درصد موارد بیمارای مولتیپل اسکلروزیس در نمونه مایع مغزی نخاعی به تنهایی بیش از 4 باند الیگوکلونال قابل ردیابی می باشد. حساسیت تست جهت تشخیص MS در حدود 95% می باشد این درحالی می باشد که حساسیت شاخص IgG index  برای تشخیص MS در حدود 74% می باشد. این تست در آزمایشگاه آذرمهر با استفاده از دستگاه Hydrasys Gel Electrophoresis  ساخت کمپانی سبیا فرانسه جوابدهی می شود.

ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *