تست کالپروتکتین مدفوع

تست کالپروتکتین مدفوع


منبع انتشار :

جوابدهی روزانه کالپروتکتین

همکاران گرامی در حال حاضر با توجه به موجودی کافی کیت کالپروتکتین این تست به صورت کمی و  یک روزه و با استفاده از دستگاه کروز به انجام می رسد

در صورت تغییر روش انجام از طرق پیامک و همچنین سایت آزمایشگاه اطلاع رسانی می شود

ارسال نظر

رایانامه *
نام *
پیام *